Långtidsprognos  Brf Kolonnen 3 Långtidsprognos  Brf Kolonnen 3
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Avgiftsökning i % 0% 0,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Avgiftsökning i % 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 År 2015 2016 2017 2018 2019
INTÄKTER INTÄKTER
Årsavgifter  590 832 875 075 901 327 928 367 956 218 984 905 Årsavgifter 1 014 452 1 044 885 1 076 232 1 108 519 1 141 774
Hyror 704 897 908 600 926 772 945 307 964 214 983 498 Hyror 1 003 168 1 023 231 1 043 696 1 064 570 1 085 861
Övriga intäkter 30 106 56 100 57 783 59 516 61 302 63 141 Övriga intäkter 65 035 66 986 68 996 71 066 73 198
Summa intäkter 1 325 835 1 839 775 1 885 882 1 933 191 1 981 734 2 031 544 Summa intäkter 2 082 655 2 135 103 2 188 924 2 244 154 2 300 833
KOSTNADER 3% 3% 3% 3% KOSTNADER 3% 3% 3% 3% 3%
Fastighetsskötsel -93 879 -127 900 -131 700 -135 600 -139 600 -143 700 Fastighetsskötsel -148 000 -152 400 -156 900 -161 600 -166 400
Reparationer -62 392 -75 000 -77 200 -79 500 -81 800 -84 200 Reparationer -86 700 -89 300 -91 900 -94 600 -97 400
Underhåll -1 151 130 -135 000 -150 000 -400 000 -200 000 -300 000 Underhåll -100 000 -1 090 000 -100 000 -1 400 000 -775 000
Taxeburna utgifter & uppv. -438 073 -432 800 -445 700 -459 000 -472 700 -486 800 Taxeburna utgifter & uppv. -501 400 -516 400 -531 800 -547 700 -564 100
Övriga driftskostnader -57 521 -59 200 -60 900 -62 700 -64 500 -66 400 Övriga driftskostnader -68 300 -70 300 -72 400 -74 500 -76 700
Övriga förv. & rörelsekostn -237 145 -156 300 -160 900 -165 700 -170 600 -175 700 Övriga förv. & rörelsekostn -180 900 -186 300 -191 800 -197 500 -203 400
Löner 0 0 0 0 0 0 Löner 0 0 0 0 0
Styrelsearvode -40 000 -45 000 -46 300 -47 600 -49 000 -50 400 Styrelsearvode -51 900 -53 400 -55 000 -56 600 -58 200
Övriga utgifter personal -11 931 -14 100 -14 500 -14 900 -15 300 -15 700 Övriga utgifter personal -16 100 -16 500 -16 900 -17 400 -17 900
Summa drift och underhåll -2 092 070 -1 045 300 -1 087 200 -1 365 000 -1 193 500 -1 322 900 Summa drift och underhåll -1 153 300 -2 174 600 -1 216 700 -2 549 900 -1 959 100
AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR
Byggnader -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 Byggnader -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000
Markanläggning -7 329 -21 988 -21 988 -21 988 -21 988 -21 988 Ombyggnad värme -21 988 -21 988 -21 988 -21 988 -21 988
Vm ombyggnad -94 979 -161 657 -161 657 -161 657 -161 657 -161 657 Vm investering 2009 -161 657 -161 657 -161 657 -161 657 -161 657
Inventarier & maskiner -18 676 -18 600 -18 600 -18 600 -18 600 -18 600 Inventarier & maskiner -18 600 -18 600 -18 600 -18 600 -18 600
Summa avskrivningar -180 984 -262 245 -262 245 -262 245 -262 245 -262 245 Summa avskrivningar -262 245 -262 245 -262 245 -262 245 -262 245
FINANS. INTÄKTER & KOSTNADER FINANS. INTÄKTER & KOSTNADER
Ränteintäkter 5 962 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Ränteintäkter 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Räntekostnader -82 799 -264 000 -264 000 -264 000 -264 000 -264 000 Räntekostnader -264 000 -264 000 -264 000 -264 000 -264 000
Övr finnansiella kosntader -66 672 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 Övr finnansiella kosntader -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
S:a finans. Intäkter & kostnader -143 509 -268 000 -268 000 -268 000 -268 000 -268 000 S:a finans. Intäkter & kostnader -268 000 -268 000 -268 000 -268 000 -268 000
Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner
Avästtning yttre fond 0 0 0 0 0 0 Avästtning yttre fond 0 0 0 0 0
Extra avsättning yttre fond 0 0 0 0 0 0 Extra avsättning yttre fond 0 0 0 0 0
Summa bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 Summa bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
SKATTER 4% 4% 4% 4% SKATTER 4% 4% 4% 4% 4%
Fastigsskatt -100 174 -112 800 -117 300 -121 900 -126 700 -131 700 Fastigsskatt -136 900 -142 300 -147 900 -153 800 -159 900
Schablonskatt -1 054 0 0 0 0 0 Schablonskatt 0 0 0 0 0
Summa skatter -101 228 -112 800 -117 300 -121 900 -126 700 -131 700 Summa skatter -136 900 -142 300 -147 900 -153 800 -159 900
RESULTAT -1 191 956 151 430 151 137 -83 954 131 289 46 699 RESULTAT 262 210 -712 042 294 079 -989 791 -348 412
LIKVIDITETSEFFEKTER 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIKVIDITETSEFFEKTER 2015 2016 2017 2018 2019
Ingående kassa inkl instrument 2 937 262 976 686 1 390 361 1 803 743 1 982 034 2 375 568 Ingående kassa inkl instrument 2 684 511 3 208 966 2 759 169 3 315 493 2 587 947
Likviditetseffekt från resultat -1 321 286 413 675 413 382 178 291 393 534 308 944 Likviditetseffekt från resultat 524 455 -449 797 556 324 -727 546 -86 167
Investeringar -7 785 072 0 0 0 0 0 Investeringar 0 0 0 0 0
Upptagna lån 6 000 000 0 0 0 0 0 Upptagna lån 0 0 0 0 0
Avgår amortering 0 0 0 0 0 0 Avgår amortering 0 0 0 0 0
Utgående kassa 976 686 1 390 361 1 803 743 1 982 034 2 375 568 2 684 511 Utgående kassa 3 208 966 2 759 169 3 315 493 2 587 947 2 501 780
Härav reserv fastighetsunderhåll: Härav reserv fastighetsunderhåll:
Ing behållning 132 000 148 000 0 0 0 0 Ing behållning 0 0 0 0 0
Avsättning  16 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Avsättning  100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
utnyttjande  0 1 151 130 135 000 150 000 257 000 100 000 utnyttjande  100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Utgående behållning 148 000 -903 130 -35 000 -50 000 -157 000 0 Utgående behållning 0 0 0 0 0
Ränteberäkning                   snittränta  3,19% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Ränteberäkning                snittränta  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Ing skuld 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 Ing skuld 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
Eget kapital Eget kapital
Insatser 5 277 883 5 277 883 5 277 883 5 277 883 5 277 883 5 277 883 Insatser 5 277 883 5 277 883 5 277 883 5 277 883 5 277 883
Upplåtelseavgifter 3 948 850 3 948 850 3 948 850 3 948 850 3 948 850 3 948 850 Upplåtelseavgifter 3 948 850 3 948 850 3 948 850 3 948 850 3 948 850
Fond för underhåll 148 000 -903 130 -35 000 -50 000 -157 000 0 Fond för underhåll 0 0 0 0 0
Balanserat resultat 119 147 -21 679 164 751 365 888 438 934 570 223 Balanserat resultat 616 921 879 131 167 089 461 168 -528 623
Årets resultat -1 191 956 151 430 151 137 -83 954 131 289 46 699 Årets resultat 262 210 -712 042 294 079 -989 791 -348 412
  8 301 924 8 453 354 9 507 621 9 458 667 9 639 956 9 843 654   10 105 864 9 393 822 9 687 901 8 698 110 8 349 698
Hyror räknas upp med 2% per år
Nya värmeanläggning
Summa
Tot kostnad 3 121 850 590 650 3 712 500
Brf Talludden 1  80% 2 497 480 472 520 2 970 000
Brf Talludden 2  20% 624 370 118 130 742 500 Ingår i likviditetseffekter 2004 & 2005
Uppskattad kostnad för borrhåll 50% 342 500 Ej avskrivning
Uppskattad kostnad för värmeanl.   400 000 Skrivs av på 10 år fr.o.m 2005 = 37 125 per år t.o.m 2014
Kostnaden belastar inte yttre fonden
Besparingar på taxeburna kostnader har beräknats till ca 150.000 fr.o.m 2005
Obligationer 
Stadshypotek obl 2019 t.o.m 050301 195 281 Överförs till bankkonto på ff-dag
Stadshypotek obl 1403 t.o.m 040301 257 450 Överförs till bankkonto på ff-dag
Ingen amortering har gjorts under  2009. Det är viktigt för husets långsiktiga förvaltning att räntekostnaderna 
att räntekostnaderna  
minimeras. Därför ska amorteringar ske, då kraven enligt underhållsplanen för året har uppfyllts och resultatet
för året så medger, eller om extra medel skulle inflyta genom t.ex. "försäljning" av en eller flera hyresrätter.