Bygga om? Reparera?

 

Eftersom många vill, eller kommer att vilja, bygga om eller reparera sina bostadsrätter har styrelsen beslutat om följande enkla regler för hur man ska bete sig när man vill göra förändringar i sin bostadsrätt.

I paragraf 11 och 12 i bostadsrättsföreningens stadgar finns angivet att bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens inre, men att man inte får göra ”avsevärda” ändringar i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

 

I de här fallen behöver du styrelsens tillstånd:

  1. Ingrepp i en bärande konstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.

  2. Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.

  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t.ex. gälla om en lägenhetskaraktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning – som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara. Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet).

Ansvaret för lägenhetens skick och avhjälpande av brist i lägenheten på bostadsrättshavarens bekostnad Bostadsrättshavaren ska som huvudregel hålla sin lägenhet i gott skick. Detta betyder att han eller hon normalt har ansvaret för det s.k. inre underhållet av lägenheten. Medlemmen är alltså skyldig att se till att behövliga reparationer görs samt betala för dessa.

 

De här kraven ställer föreningen på Dig.

Bygganmälan

 

Bygganmälan måste göras om Du vill ändra vatten- eller avloppsledningar på något sätt, ta bort en vägg eller slå ihop två lägenheter. Din planerade åtgärd ska bygganmälas för att byggnadsnämnden ska kunna förvissa sig om att samhällets krav på bygget uppfylls. Bygganmälan ska göras senast tre veckor före planerad byggstart.

Mer information om hur man gör en bygganmälan, och vad det kostar, kan Du få på Centrala expeditionen på Stadsbyggnadskontoret.

 

Det här kan styrelsen behöva från Dig

Har Du ytterligare frågor?

 

Verkar något oklart eller har Du andra funderingar så kan Du självklart kontakta någon av oss i styrelsen. Eller lägg en lapp i föreningens brevlåda så hör vi av oss snarast.

Kontakta oss hellre en gång för mycket än en gång för lite!

(sidan uppdaterad 2011-08-08)