Ordningsföreskrifter för medlemmarna i föreningen

 

Som medlem i Brf Kolonnen 3 disponerar du inte bara din egen lägenhet. Du är även delägare i alla gemensamma utrymmen och markområden. Alla har därför ett gemensamt ansvar för skötsel och vård av dessa utrymmen.

 

Värdet på din lägenhet är till stor del beroende av om standarden på gemensamma utrymmen är hög, att det är rent och snyggt och att människor trivs med att bo i området.

 

Därför är det viktigt att nedanstående ordningsföreskrifter efterföljs.

 1. Fastigheten och till föreningen hörande områden skall skötas och vårdas med omsorg.

   

 2. Lägenheterna och föreningens övriga utrymmen får endast användas för avsett ändamål.

   

 3. Torkmattor får ej placeras utanför lägenheternas ytterdörrar.

   

 4. Källardörrar och bakdörrar skall hållas stängda och låsta. Porten till entrén skall alltid vara stängd. Den får med andra ord inte lämnas öppen. Det är din skyldighet att alltid kontrollera att den är stängd när du passerat.

   

 5. Tvättstugan skall användas enligt gällande föreskrifter.

   

 6. Rökförbud gäller i våra gemensamma utrymmen inomhus och på vädringsbalkonger. Ute på gården finns det urnor att aska i.

   

 7. Skakning och piskning av mattor o.dyl genom fönstret är förbjudet, men tillåtet från vädringsbalkonger. Använd härför avsedd piskplats. Beakta godkända tider (vardagar mellan 07.00 - 20.00, helger 10.00 - 18.00).

   

 8. Med tanke på innerstadens råttbestånd är all matning av fåglar förbjuden (gäller ej fröpåsen vid fönster). Skadeinsekter skall omedelbart anmälas till styrelsen för åtgärd, fastigheten har avtal om skadedjursbekämpning.

   

 9. Till vattenklosetten får endast användas därför avsett toalettpapper. Det är förbjudet att spola ned tidningspapper, bindor eller andra föremål som kan orsaka stopp i avloppsrören.

   

 10. Boende som håller hund eller katt är skyldiga tillse att djuren inte förorenar i trappor, korridorer eller övriga utrymmen i och utanför fastigheten och inte heller avger störande ljud i lägenheten. Se specialsida om husdjur.

   

 11. Det skall vara enhetliga namnskyltar på dörrarna. Skyltar och anslag på fastighetens ytterväggar, entrédörrar och hissar m.m tillåtes inte. Använd därför avsedda anslagstavlor. Inte heller klister etiketter med namn eller liknande utan endast godkända namnskyltar får sättas upp.

   

 12. Visa hänsyn till grannar vid alla tider på dygnet. Låt inte ljudet på TV, musikanläggningar och radio vara så högt att det är störande. Undvik störande vattentappning mellan 22.30 - 06.00. Den som köper en lägenhet i en äldre fastighet får acceptera att dessa är betydligt mer lyhörda vad gäller olika ljud än i nyare hus. Det ger samtidigt oss som bor här en insikt i att vara lite mer försiktig och att tänka på våra grannar. Se specialsida om grannar stör.

   

 13. Återvinningsbart avfall som glas, plast och pappersförpackningar, metallförpackningar och batterier skall lämnas i miljöstationer. Övriga hushållssopor förpackas väl och kastas i soptunnor. Returpapper endast i påsar på avsedd plats. I övrigt se separat flik 18 i föreningspärmen. I grovsoporna får icke läggas elektriska apparater av något slag. Ingenting får läggas eller ställas vid sidan av sopkärlen.

   

 14. Cyklar o.d. får ej uppställas i entré, våningsplan. Använd cykelställ för parkering av cyklar och håll snyggt i såväl egna som gemensamma utrymmen.

   

 15. Vad gäller gården, grill och gasolbrännare: Lämna aldrig brinnande kol eller gasol. Kol släckes med vatten och läggs i avsedd tunna. Aldrig i föreningens sopor!!! Låt blommor och buskar växa ifred och plocka upp efter eventuellt husdjur.

   

 16. Håll obehöriga borta, stor inbrottsrisk. Vi bor i en storstad och måste anpassa oss därefter. Det är inte så länge sedan det regelbundet stals mountainbikes från gården och lägenhetsinbrotten skedde på dagtid. De sista åren har vi lyckats hålla ”buset” borta från vår fastighet och för att liknande händelser inte skall ske igen gäller följande:

   

  • Släpp inte in någon okänd i porten utan vidare.

  • Gå inte från porten utan att se till att den går i lås bakom dig.

  • Svängdörrarna hejdar korsdrag som annars hindrar porten att slå igen.

  • Även gårdsdörrarna måste hållas låsta. Den bakre har en extra dörrstängare som gör den trögare att öppna. Men den måste finnas och vara i funktion för att dörren säkert skall gå i lås den sista biten.

  • Notera att på porttelefonen gäller ditt telefonnummer mellan kl 22.00-06.00. Du hänvisas vidare till flik 17 i föreningspärmen.

   

 17. Tvättstugan har separat anslag om skötsel som du skall ta del av. Här påpekas vikten av att med tanke på allergiker inte röka eller låta husdjur vistas i tvättstugan.

   

 18. Det är dessvärre vanligt att dörrarna till vädringsbalkongerna i trapphuset står öppna. Det är onödigt att vi ”eldar för kråkorna”. Den som har öppnat en balkongdörr för att släppa in luft måste se till att den också stängs. Detta gäller inte enbart under den tid vi har värmen på i fastigheten utan även under sommartid. Det vore synd om våra dörrar blir fuktskadade vid regn bara för att vi glömt att stänga dem. Vi får alla hjälpas åt att stänga vädringsbalkongsdörrar som står öppna.

   

 19. Den som slarvar bort denna pärm eller delar därav skall ersätta Brf Kolonnen 3 med 500:- (april 2004) som styrelsen höjer vid behov då kostnaderna stiger.

   

 20. Föreningen har en anslagstavla där viss information till medlemmar sätts upp. Bostadsrättsinnehavaren har en skyldighet att hålla sig informerad.

   

 21. I trapphuset finns en brevlåda vilken kan användas för information till styrelsen.

   

 22.