Styrelsens arbetsuppgifter

 

Vad är en styrelse i korthet

Styrelsen utses av medlemmarna på en föreningsstämma och är därmed vald att företräda föreningen utåt.

 

Dessa representativt valda skall sedan på sin fritid vara föreningens verkställande organ. I en bostadsrättsförening finns ingen vd som kan finnas i andra ekonomiska föreningar utan normalt utses en ordförande.

 

Ansvaret ligger hos styrelsen även om någon annan utför arbetet. Därvidlag är det viktigt för styrelsen att ha full kontroll med tanke på ansvarsdelen om man delegerar arbete.

 

Suppleanter i styrelsen är formellt reserver som skall kallas in om den ordinarie ledamoten inte finns tillhands. En del föreningar låter ibland suppleanterna närvara, då det ofta krävs en inskolning för en ordinarie plats i styrelsen. Givetvis har bara ersättande suppleanter rösträtt.

 

Styrelsens uppgifter är tydliga enligt lagen

Enligt bostadsrättslagen gäller även bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. Det finns dock vissa undantag som vi inte tar upp här.

 

Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen. Styrelsen ansvarar också för organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Det gäller även att föreningens bokföring och den övriga administrationen sköts enligt lagen och att föreningens kapital förvaltas på ett säkert sätt.

 

Styrelsen skall tillse att det finns fastlagda vettiga rutiner för handhavande av föreningens pengar, redovisning och kontroll av detta, kontakt med leverantörer och hantverkare samt att det skall finnas rutiner för uppföljning av beslutade saker.

 

Styrelsen skall tillse att stadgar och ordningsföreskrifter och övriga lagar efterföljs. Det finns sånt som kallas vårdplikt, lojalitetspolicy, tystnadsplikt, likhetsprincip m.m

 

Styrelsen skall tillse att om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

 

Varje år skall styrelsen upprätta en årsredovisning innehållande resultat och balansräkning, verksamhetsberättelse, uppgifter om panter m.m, som lämnas till medlemmarna med en revisionsberättelse. Det är styrelsens viktigaste informationspaket till medlemmarna.

 

Styrelsen har solidariskt ansvar, vilket innebär att samtliga styrelsemedlemmar bär ansvar för de beslut som fattas.