Brf Kolonnen 3

...sedan 1982

Hem | Kontakta styrelsen | A - Ö | Mäklarinfo | Underhåll | Stadgar

Underhåll

Dokument

Utfört underhåll

Reparationer och investeringar etcetera som gjorts genom åren sedan föreningen blev ägare till fastigheten. Långtidsprognosen och underhållsplanen är under bearbetning och kommer att uppdateras. Underhållsplanen är ett levande dokument och uppdateras löpande.

2019
Radonmätare har placerats ut.
2018
De sista balkongerna mot gården färdigställdes.
2017
Balkonger mot gården byggdes.
2016

2015

2014

Utvändig målning av fönster mot gården.
Byte av kablar och elinstallationer i trapphusen (bland annat till belysning).
Plantering av träd i krukor på gården.
2013
Elstammar har bytts ut mot 3-fas till samtliga lägenheter.
Installation av fastighetsnät för fiberbredband.
Akut stambyte i gårdshuset.
Injustering av värmen utförd.
2012
Fiberdragning till fastigheten.
Underhållsbesiktning av fastigheten.
Plåtinklädnad av mur till angränsande fastigheter, Kolonnen 10 och 11.
Nya sopkärl har införskaffats.
Ett antal medlemmar har installerat säkerhetsdörrar.
Samtliga stammar i huset har spolats.
Taksäkerheten har kompletterats.
OVK-besiktning genomfördes (obligatorisk ventilationskontroll).
Servisledningen (ingående el till fastigheten) och elcentraler i källaren utbytta.
2011
     
2010
Omgörning av hemsidan.
Två medlemmar uppförde kungsbalkonger.
Byte av elcentral hos hyresgäst.
2009
Arbetena med gården har slutförts så när som angränsande mur med staket mot tre grannfastigheter.
Ny nödutgång har byggts och 1-2 uteplatser anlagts.
Källarlokalen har fått ny ventilation, el och brandskydd med nödbelysning och bland annat ny utrymningsdörr samt ny port enligt brandsäkerhetsbestämmelser.
Förstärkt inbrottsskydd och bättre stängningsanordningar mot gård och gata.
Energideklaration har gjorts.
Reglercentralens inställning för värme har justerats.
En stam i gårdshuset har bytts samt har smärre läckor i källaren åtgärdats.
Anslagstavlorna i entrén har renoverats.
Genomgång och fördelning av vindskontor.
2008
Ombyggnation av innergård (för att byta rostiga balkar, det vill säga en helrenovering av gården, där både under- och ytskikt blir nytt) har påbörjats.
Renovering av källarlokalen.
2007
(Förvaltningeberättelserna uppger inget underhåll).
2006
(Förvaltningeberättelserna uppger inget underhåll).
2005
Förhöjd radonhalt i en lgh har åtgärdats.
Fjärrvärme har installerats.
Samtliga termostater har bytts ut.
Två rökkanaler har renoverats.
Ny tvättmaskin och ny torktumlare.
Hemsida lanserades, byggd kring kunskaps- och dokumentbank för styrelsen.
2004
Värmeslingan på taket har lagats.
Nya trädgårdsmöbler.
Radonmätare har placerats ut.
En medlemspärm har tagits fram och distribuerats.
Två köksstammar har rensats.
Ny tvättmaskin och reparerat torkskåp.
2003
Balkongdörrarna har renoverats.
Gården inreddes.
Trapphusen har målats.
Gårdsbrunnarna har tätats.
2002
Brandvarnare har installerats i samtliga lgh.
2001
Besiktning och åtgärd av gasläckor.
Porten har renoverats.
El har sanerats på vind och i källare.
Stambyte av köksstam för lgh 7, 8 och 12 samt wc-stam för lgh 30.
Bullerdämpande fönster har installerats mot gatan.
2000
De administrativa rutinerna som hittills skötts av en styrelsemedlem och en bokföringsfirma, ersattes av extern förvaltning (ÖBF).
1999
Målning samt tätning av gårdsfönstren.
OVK-besiktning genomfördes (obligatorisk ventilationskontroll).
1998
Golvslipning i hyreslgh.
Specialbehandling av golv i entré och trapphus.
Tak och dörrar i entrén samt balkongdörrar i trapphusen målades.
Ledstångsräcken i trapphus sattes fast.
Ny reglercentral till värmepannorna.
Ny brännare till en värmepanna.
1997
Kabel-tv installerades.
Frånluftkanaler isolerades på vinden.
Lägenhetstak åtgärdades efter vattenskada.
VVC (varmvattencirkulation) har installerats.
1996
Målning av yttertaken.
Byte av kallvattenledningar i källaren.
380 volts eluttag installerades på vinden och i källaren.
Hissarna åtgärdades efter besiktning.
Hyreslgh 34 renoverades med ommålning, nya elledningar samt omdragning av gasledning.
1994
Ny ramp i entrén.
Ny grundvattenpump installerades.
Trädgårdsmöbler införskaffades.
1994
Fönsterrenovering i gathuset.
1993
Total renovering av en hyreslgh samt begränsad renovering av en annan.
Samtidigt byttes wc-stammarna.
1992
Vattenskada i gathuset åtgärdades.
Låscylindrarna i ytterdörrarna har bytts och nya nycklar delats ut.
Gårdens asfaltbeläggning har förbättrats.
Nio lgh i gårdshuset har fått köksstammarna bytta.
Två stuprör har bytts ut.
1991
Stambyte i gathuset.
Hyresrätten lgh 17 har renoverats.
Sammanträdesrum har iordningställts i källaren.
Hängränna och stuprör har försetts med elslingor.
Gasservis- och vattenservisledning från gatan har utbytts.
Hisskorgen gathuset har renoverats.
1990
Porttel.anläggningen har bytts ut.
Belysningen i trapphuset har förbättrats.
Rökkanal har lagats.
Oljebrännarna har justerats.
Dörrarna till gården har försetts med lås.
1989
Installering av ny matarkabel för elen samt ny huvudsäkring.
Gamla källarförråd revs.
Rep av en värmepanna.
De utbytta affärsentrédörrarna målades.
Felsökning och rep av porttel.anläggningen.
Hissar och hissrum åtgärdades enligt besiktningsprotokoll.
Mindre lgh byggdes om och såldes.
En avloppsstam byttes i gårdshuset.
Blommor införskaffades till tvättstugan.
Ny injustering av radiatorer genomfördes.
1988
Ny vattenmätare.
Fläktbyte i soprummet.
Takrasskyltar införskaffades.
Två mindre stamläckor åtgärdades.
Tätning av trasiga ventilationskanaler på vind.
Igensättning på utsidan av den så kallade Stockholmsventilationen.
Flytt av cirkulationspump från returledning till framledning.
Nya dörrpartier med isolerrutor till butikerna.
Nya blomsterarrangemang till entrén.
1987
Snabbtätning av gården.
Ett helt stambyte i gårdshuset. Två äldre avlopp ersattes med ett större.
Ytterligare en köksstam på 3, 4 och 5 tr gathuset byttes pga läckage.
Injustering av värmen fortsätter.
Införskaffande av trädgårdsmöbler och blomsterplantering.
1986
Ny lampa med solcell i entrén.
Samtliga trappräcken med fästen i gårds- och gatuhus åtgärdades.
Ny hissvajer med skena monterades i gatuhuset.
Blomkrukor, blomlampor och bänkar installerades.
Svängdörrar justerades och målades, samt hissgrind.
Gårdsdörrar justerades.
Reparationer hos hyresgäster genomfördes.
Stambyten fortsätter.
En omfattande injustering av värmen pågår.
1985
Soprummet färdigställdes, med ventilationstrumma och fläkt.
Belysning på vindar färdigställdes.
Entrédörren i ek installerades.
Delar av porttelefonanläggningen byttes.
Restaurering av gårdsuppgång med tak- och väggdekorationer och ådrade dörrar färdigställdes.
Nya elledningar och lampor installerades i gårdsuppgång.
Samtliga fick sina beställda namnskyltar i mässing uppsatta.
Samtliga som beställt ugnslackering av brevlådeinkast fick dem monterade.
Det första stambytet av en avlopps- ,en kall- och en varmvattenstam gjordes i gårdshuset.
Brandsläckare insattes på vindar och i källare.
En olycka i pannrummet med stora sotskador i några av affärerna åtgärdades.
1984
Entrédörren till verkstad för restaurering.
Restaurering av gårdsuppgång och hisskorgar.
Portkodlås enligt postens direktiv har installerats.
1983
Byte, trimning av oljebrännare. Översyn rökgastemp. Byte motor på oljepanna.
Översyn hissar.
1982
Putsning av hela fasaden.
Ny energifasad på gårdshusets gavel.
Nytt plåttak. Nya stuprör, takrännor och fönsterbleck.
Målning av fönstren.
Balkonggolven har renoverats.

BRF Kolonnen 3 • Ringvägen 129, 116 61 Stockholm