Viktigt meddelande till alla medlemmar i Brf Kolonnen 3

 

Vi har tidigare haft några vattenskador i fastigheten. Någon beroende på slarv av hantverkare, någon beroende på dålig tillsyn och någon p g a dålig ledning. Styrelsen ville då upplysa om vilka regler som gäller i vår fastighet vid skadereglering av olika vattenskador. Nya regler hade fastställts av försäkringsbolagen för duschrummen.

 

Regler för duschrum

 

Försäkringsbolaget anser inte att det ”gamla” duschrummet med målade putsade väggar idag kan räknas som våtutrymme. De material som idag godkänns som väggbeklädnad är helsvetsad våtrumsmatta (tapet) eller kakel minst 1,5 meter upp på vägg. Om kakel sätts upp, måste väggen först isoleras. Det går inte att anbringa kakel direkt på den målade putsväggen.

 

Som golvbeläggning skall finnas helsvetsad våtrumsmatta eller kakel/klinker/mosaik med isoleringsunderlag.

 

Anlita en fackman för dessa jobb och spar kvittot som bevis vid eventuell skada.

 

Om duschrummet inte uppfyller ovan nämnda krav, kommer ni själv att stå som helt ansvarig för ev. skador och därmed alla kostnader i samband med en reparation.

 

I de fall då försäkringsbolaget påtar sig en del av skadan, t ex i en underliggande lägenhet, kommer föreningen att kräva er på en självrisk på fastighetsförsäkringen.

 

Vid osäkerhet om ert duschrum uppfyller de nya kraven, begär en besiktning av styrelsen.

 

Föreningen går in med fastighetsförsäkringen och betalar även självrisk då vattenskadorna uppstår p g a rostskador/förslitning på:

 

1    huvudstammen med avstick

2    golvbrunn med anslutning

3    stamvattenstigare för varmt och kallt vatten

 

när duschrummet uppfyller försäkringsbolagets krav.

 

Om vattenskada uppkommer p g a lägenhetsinnehavarens vårdslöshet, eller försumlighet med våra stadgar, t ex stopp i golvbrunnen, trasig toalett, oaktsamhet o s v, blir ansvaret helt innehavarens.

 

Regler för kök

 

Då en vattenskada uppkommit p g a att lägenhetsinnehavaren åsidosatt sitt reparationsansvar, t ex på diskbänksavloppet, (reparationsansvaret gäller även om röret är av lägenhetsinnehavaren inbyggt under diskbänken) och föreningen går in med fastighetsförsäkringen måste naturligtvis lägenhetsinnehavaren betala självrisken och de kostnader som försäkringsbolaget inte står för.

 

 

 

Vi vill här också påminna om att förändringar i lägenheterna på vatten- och värmeanläggningen inte får ske utan styrelsens medgivande. I vissa fall krävs bygglov vars ansökan skall beviljas av styrelsen.

 

Vi vill också påminna om och förtydliga våra stadgar §11 på ett enklare sätt av den tolkning som gällt sedan föreningens bildande, då den kan tyckas vara svårtolkad för ev. nya medlemmar.

 

Föreningen ansvarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

 

1    elstam fram till mätare

2    gasstam fram till mätare

3    frammatning till och med elementet dock ej målning

4    vattenstammar fram till pip

5    avloppsstam i golv fram till golvbrunn

6    ventilationskanaler enligt ovan.

 

I övrigt är stadgarna lättolkade.

 

Medlem är skyldig att omgående till FSS anmäla akut skada, annat arbete än att åtgärda akut skada får ej beordras.

 

Den som bygger in stammar och ledningar får helt på egen bekostnad svara för ev rivning och efterlagning vid ev byte av stam.

 

Försäkringsbolagets regler och våra stadgar har till syfte att slarv och oaktsamhet m.m. ej skall drabba övriga medlemmar ekonomiskt.